Framtidens energi kommer inte från kraftverk

#ErneuerbareEnergien #Einspeisevergütung #VirtuelleKraftwerke

Virtuella kraftverk gör att operatörer av förnybar energi kan vinna på energiomställningen

”Med våra virtuella kraftverk kan även mindre producenter av förnybar energi bidra till energiomställningen. Det lönar sig för leverantörerna, kunderna och klimatet. Detta skulle inte ha varit möjligt utan gateways från INSYS icom. Förutom toppmodern kommunikationsteknik gör de det även möjligt att leverera lokal intelligens och hålla den uppdaterad, vilket är en viktig del av vår lösning.”

Michael Richter
Teamledare för marknadsföring och kommunikation

Energy2market GmbH, Leipzig (Tyskland)

Energy2market GmbH

Energy2market (e2m), ett dotterbolag till den franska energikoncernen EDF, är verksamma som aggregator för förnybar energi och driver för närvarande 5 500 anläggningar. Med modellen med virtuella kraftverk kan strömförsäljningen styras flexibelt för de övervägande decentraliserade producenterna. Det gör det möjligt att planera försäljningen från producent- och konsumentsynpunkt.

Utmaningar med distribuerad kraftgenerering

Medan energi från fossila bränslen som kol, olja eller gas genereras i stora kraftverk, är vanligtvis vindkraftsanläggningar solcellsanläggningar och biogasanläggningar utspridda över stora områden. Beroende på anläggningens storlek levererar de förhållandevis små mängder el. Ett större antal sådana anläggningar säkrar inmatningen på elmarknaden. Vindturbiner behöver däremot vind, solcellssystem behöver solljus och vattenkraftverk behöver vissa vattennivåer för att generera energi. Detta är ofta svårt att planera, och just här finns det ett behov av förändring, eftersom höga ersättningar uppnås genom förutsägbarhet och tillförlitlig leverans.

Nätverk istället för kraftverk

Energy2market GmbH (e2m) sammanställer produktionsanläggningar av förnybar energi genom att koppla dem till virtuella kraftverk och tar över försäljningen av den gröna elen. Precis som energiföretag agerar företaget som en näringsidkare på energimarknaderna för att sälja eftersökt grön el på elbörsen till bästa pris. Enskilda anläggningsoperatörer kan bara göra detta med höga minimivolymer och förutsägbar och tillförlitlig drift. e2m använder kommunikationsteknologi från INSYS icom till operatörssystem för förnybar energi i nätverk i enlighet med de högsta säkerhetsstandarderna och för att möjliggöra datadriven kontroll av anläggningarna, inklusive de virtuella kraftverk som blir resultatet: Algoritmer använder väderprognoser för att beräkna den förväntade inmatade elektriciteten och anläggningarna reagerar efter behov via nätfrekvensen vid inmatningspunkten samt via marknadssignaler med ett dynamiskt flöde av elektricitet.

Förnybar energi kan planeras

Ju attraktivare nedgången blir för leverantörerna och ju bättre utbudet svarar på efterfrågan, desto snabbare blir den gröna elektriciteten en framgångsrik modell. Den specifika hanteringen av inmatningen vid distributionsanläggningar ger – på grund av e2m:s expertis – extra intäkter till operatörerna. Samtidigt gör nätverksbyggandet det möjligt att planera utbyggnad av kraftverk på högre nivå, så att virtuella nätverk för förnybar energi kan styras som ett storskaligt kraftverk och uppnå stordriftsfördelar.

Hör av dig!

Vill du veta mer om det här användningsområdet? Kan ett Business Case som detta eller något liknande passa ditt företag också? Kontakta oss så återkommer våra experter så fort som möjligt.