soffico GmbH

Anslutning av decentraliserade system med Orchestra juno

Harmonisering av distribuerade systemlandskap

Utmaningar

 • Tillgång till en flexibel, platsoberoende infrastruktur
 • Framtidssäkra genom att anpassa befintliga system till gällande standarder
 • Central tillgång till data genom harmonisering av distribuerade systemlandskap
 • Minimala konfigurationsansträngningar med enkla supportkanaler
 • Tillförlitlighet och driftstoppssäkerhet genom robusta system

Lösning med INSYS icom och juno

”Plug-and-produce”-lösning som består av en INSYS icom-gateway och kantdatorklienten juno:

 • Kantdatorklienten juno buffrar data i händelse av ett nätverksavbrott och överför data från det gamla protokollet till det nya.
 • Den förkonfigurerade lösningen gör att rådata snabbt och enkelt kan förbearbetas, aggregeras och göras tillgängliga direkt i anläggningen eller maskinen.
 • Lokal förbearbetning av data och datafiltrering samt vidarebefordran till system på högre nivå minskar nätverkstrafiken.
 • Data från maskiner och anläggningar integreras via industriella standardprotokoll.
 • Lösningen erbjuder KRITIS-kompatibel kommunikation och säker fjärrservice.

I praktiken

Framgångsberättelse: Anslutning av decentraliserade vattenförsörjningsanläggningar

Utmaningar:

Omkring 150 decentraliserade vattenförsörjningsanläggningar ska överföra sina anläggnings- och systemdata till externa kund- och leverantörssystem med hjälp av standardiserade protokoll.

Lösning:

En konvertering till den senaste tekniken sker med hjälp av den installerade kantdatorklienten juno på INSYS icom-gatewayarna. Data från anläggningarna förbearbetas lokalt och görs användbara i hybridmolnsystem.

INSYS icoms industriella gateways ger också en säker, robust fjärrservicefunktion för att snabbt och effektivt reagera på larm i en nödsituation och för att ingripa på distans vid fel. Det härdade Linux-operativsystemet garanterar felsäker, KRITIS-kompatibel kommunikation mellan de utspridda systemen.

Kundfördelar:

 • Framtida lönsamhet genom extern konfigurerbarhet
 • Eftermodifiering av befintliga anläggningar enligt gällande standarder
 • Lokal förbearbetning av data (databuffring, filtrering, aggregering)
 • Snabb och smidig leverans och driftsättning av nya anläggningar

Användningsfall: eftermodifiering

Utmaningar:

Eftermodifiering: överföring av RS232-data i https, SMB och flera andra nya protokoll

Lösning:

Gatewayar från INSYS icom med juno installerad som en mellanliggande modul som samordnar data från det gamla protokollet till det nya

Kundfördelar:

 • Säkrat för framtiden, hållbart
 • Eftermodifiering av befintliga anläggningar enligt gällande standarder
 • Tillhandahållande av data för ytterligare prediktiv analys
 • Grund för affärsmodeller av typen ”Data to the Customer”

Användningsfall: automation på verkstadsgolvet med plug-and-play

Utmaningar:

 • Integrering av maskindata via standardprotokoll
 • Tydlig nätverksseparation av produktion och administration
 • Flexibel och enkel processkonfiguration
 • Visualisering av produktions- och maskindata i PRTG Monitor

Lösning:

 • ”Plug-and-play” över OPC UA och andra protokoll
 • Användaren trycker på en knapp på maskinterminalen
 • juno hämtar data från maskinen via OPC UA och/eller Orchestra config och utlöser produktionsprocessen
 • Mätanordningen mäter produktionsdelen och de uppmätta värdena finns i terminalen och PRTG-övervakningen

Kundfördelar:

 • Låga ansträngningar för processmodellering för tillhandahållande av data (protokoll) – förberedelse (aggregering, filtrering osv.) och bearbetning
 • Prestanda genom att dela upp datorkapaciteten
 • Skalbarhet tack vare snabb databearbetning

soffico GmbH

soffico är ett internationellt företag som utvecklar och erbjuder individuella och framtidssäkra programvarulösningar. Kärnpunkten är programvaran Orchestra. Den möjliggör säkra och omfattande nätverk av interna och externa it-system. ”juno”, Orchestras kantdatorklient, gör det även enkelt att ansluta distribuerade systemlandskap via gatewayen.

Genom att tillhandahålla en flexibel, geografiskt oberoende systeminfrastruktur och integrera hybridmolntjänster är traditionella, lokala system sammankopplade och resurser kan sparas på plats. Genom förbearbetning och buffring kan stora mängder data minskas och information kan lagras decentraliserat och nås oavsett plats.

Kontaktperson

Försäljningschef DACH

Tel.: +49 151 14786688

sschenk-bedraoui@insys-icom.de

International Partner Management

Tel.: +49 821 455901-00

rica.holzmann@soffico.de

Vi hjälper dig gärna.

Tel.: +49 941 58692-661

support@insys-icom.de